1. GWARANCJA

Sklep względem Klienta będącego konsumentem ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową . Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.

2. Zgłoszenie roszczenia

Aby zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu wypełniony formularz reklamacyjny listem poleconym na adres korespondencyjny firmy SIGNU lub e-mailem na adres signu@signu.pl. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Warunki reklamacji pkt 6. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien dołączyć dokumentację obrazującą wady reklamowanego towaru. (np. zdjęcia, rysunki, opisy…)

3. Termin reklamacji

Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i poinformowania klienta o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji do firmy. W przypadku uznania lub częściowego uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. Uznanie reklamacji

Reklamującemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od poinformowania przez Sklep o uznaniu, częściowym uznaniu, lub nie uznaniu reklamacji.

5. Uszkodzenie w trakcie transportu

Reklamacje związane z uszkodzeniem mebli w trakcie transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia w obecności kuriera protokołu uszkodzeń. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.

6. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Dla Klientów chcących reklamować towar udostępniamy formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Bezpłatne próbniki

Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni skór, tkanin, drewna itp., nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zachęcamy do zamawiania bezpłatnych próbników w celu wyboru właściwego koloru i wykończenia mebla.

8. Warunek uznania reklamacji

Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

9. Zasadność reklamacji

Sklep orzeka zasadność reklamacji. W przypadku winy leżącej po stronie producenta, koszty wysyłki reklamowanego towaru, zostają zwrócone Klientowi. Jeśli reklamacja nie będzie zasadna, Klient ponosi pełne koszty wysyłki (w obie strony).

10. Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

– imię i nazwisko Zgłaszającego,
– numer i datę wystawienia paragonu lub faktury VAT,
– numer karty gwarancyjnej (jeśli została wydana),
– nazwa i opis towaru (wybarwienie, kolor tkaniny),
– dokładny opis wad,
– datę zauważenia wad,
– żądania reklamującego.

11. Cechy wad produktu

Za wady nie będą uznane cechy charakterystyczne dla drewna np. sęki, różnice w usłojeniu itp. Meble drewniane nie są powtarzalne w 100%, ze względu na brak powtarzalności struktury drewna. Kolor może różnić się minimalnie od próbek w zależności od stopnia chłonięcia oleju lub bejcy przez dany fragment drewna.

12. Efekty wynikające na wadę produktu

Za wady nie będą uznane efekty nieprawidłowego użytkowania mebli. Mebli drewnianych nie należy umieszczać blisko urządzeń grzejnych, w szczególności kominka, gdyż nadmierne wysuszenie drewna może spowodować pęknięcia. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 60%. Meble nie mogą być także poddane nagłym zmianom wilgotności powietrza, gdyż może to spowodować odkształcenia drewna.